"დაკანონებული სიკვდილი" - რუსეთში დუელის დაბრუნებაზე საუბრობენ, სადაც "სპეციალური კოდით" ჟურნალისტებსაც გაიწვევენ
"დაკანონებული სიკვდილი" - რუსეთში დუელის დაბრუნებაზე საუბრობენ, სადაც "სპეციალური კოდით" ჟურნალისტებსაც გაიწვევენ
"კი­დევ ერთი ნა­ბი­ჯით უკან", "სიკ­ვდი­ლი ღირ­სე­ბის­თვის", "კა­ნო­ნის ბო­ლომ­დე უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა...", "და­კა­ნო­ნე­ბუ­ლი სიკ­ვდი­ლი" - ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა რუ­სუ­ლი მე­დია რუ­სე­თის დუ­მა­ში გან­ხი­ლულ კა­ნონპ­რო­ექტს, რომ­ლი­თაც ქვე­ყა­ნა­ში ორ პირს შო­რის დუ­ე­ლი კა­ნო­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბა.

gazeta.ru-ს ცნო­ბით, კა­ნონპ­რო­ექ­ტის ინი­ცი­ა­ტო­რი რუ­სე­თის ლი­ბე­რალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­აა. მა­თი­ვე ცნო­ბით, დო­კუ­მენ­ტში გან­მარ­ტე­ბუ­ლია, რომ დუ­ე­ლი
მხო­ლოდ სა­ჯა­რო სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლებს შო­რის იქ­ნე­ბა დაშ­ვე­ბუ­ლი.

..."იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხურ­ში მყო­ფი პირი ჩე­უ­ლებ­რივ მო­ქა­ლა­ქეს დუ­ელ­ში გა­იწ­ვევს, ამ უკა­ნას­კნელს შე­უძ­ლია უარი უთხრას და ეს მის ღირ­სე­ბას არ შე­ლა­ხავს. იმა­ვე ბა­რა­თის თა­ნახ­მად, დუ­ე­ლის ინი­ცი­ა­ტორს უფ­ლე­ბა აქვს, თა­ვად აირ­ჩი­ოს ია­რა­ღი და გა­მო­ნაკ­ლის შემ­თხვე­ვებ­ში, სრო­ლის დის­ტან­ცი­აც გან­სა­ზღვროს... დუ­ელ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა არ ექ­ნე­ბათ ქა­ლებს, თუმ­ცა, მათ შე­ეძ­ლე­ბათ თა­ვი­ანთ ნაც­ვლად მათი ნდო­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი მა­მა­კა­ცი გაგ­ზავ­ნონ... ასე­ვე შე­უძ­ლი­ათ მო­იქ­ცნენ შშმ პი­რე­ბი, 60 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი და 18 წლამ­დე ასა­კის ადა­მი­ა­ნე­ბი..." - წერს გა­მო­ცე­მა.

კა­ნონპ­რო­ექ­ტის ავ­ტო­რებს არც მე­დია გა­მორ­ჩე­ნი­ათ. მარ­თა­ლია, ისი­ნი სა­ჯა­რო პი­რე­ბი არ არი­ან, მაგ­რამ მათ­თან აი­გი­ვე­ბენ და სპე­ცი­ა­ლუ­რი პუნ­ქტიც მი­უ­ძღვნეს - დუ­ე­ლის კოდი მე­დი­ის იმ წარ­მო­მად­გენ­ლებს ეხე­ბათ, რომ­ლე­ბიც პი­როვ­ნე­ბის და­მამ­ცი­რე­ბელ და შე­უ­არ­ცხმყო­ფელ პუბ­ლი­კა­ცი­ებ­ზე მუ­შა­ო­ბენ.  განაგრძეთ  კითხვა
FaceBook Twitter Google
ელფოსტაბეჭდვა
მსგავსი სიახლეები
შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე
მთვლელები