კურორტები საქართველოში, სადაც დასვენება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა
კურორტები საქართველოში, სადაც დასვენება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა
და­საქ­მე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა უკვე ფიქ­რობს, სად გა­ა­ტა­როს კუთ­ვნი­ლი შვე­ბუ­ლე­ბა. თუ გაქვთ სა­ო­ფი­სე სამ­სა­ხუ­რი, ან მუ­შა­ობთ ფი­ზი­კუ­რად, ალ­ბათ, და­გა­ინ­ტე­რე­სებთ, სა­ქარ­თვე­ლოს რო­მელ კუ­რორტზე სჯობს დას­ვე­ნე­ბა, რომ თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის სა­სარ­გებ­ლო იყოს. ambebi.ge-ზე მიმ­დი­ნა­რე ინ­ტერ­ნეტ­კონ­ფე­რენ­ცი­ის დროს დას­მულ კი­თხვებს თბი­ლი­სის ბალ­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი კუ­რორ­ტის ექი­მი-თე­რა­პევ­ტი მა­ნა­ნა ტა­ბი­ძე პა­სუ­ხობს.

გა­მოგ­ზავ­ნი­ლი კი­თხვე­ბი:

...მკი­თხვე­ლი:

რო­დის ჯო­ბია ბავ­შვე­ბის წაყ­ვა­ნა მთა­ში და რო­მე­ლია სა­უ­კე­თე­სო კუ­რორ­ტი?

- შვე­ბუ­ლე­ბის გა­ტე­რე­ბას ძა­ლი­ან დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, ვი­ნა­ი­დან ეს არის ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პე­რი­ო­დი, რო­დე­საც უნდა მოხ­დეს ფი­ზი­კუ­რი ემო­ცი­უ­რი და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი ენერ­გი­ის აღ­დგე­ნა, რო­მე­ლიც ჩვენ დავ­ხარ­ჯეთ გა­სუ­ლი წლის მან­ძილ­ზე. უნდა გვქონ­დეს
ენერ­გი­ის ისე­თი მა­რა­გი, რო­მე­ლიც გაგ­ვაძ­ლე­ბი­ნებს სა­მუ­შაო პე­რი­ოდს. ამი­ტომ, დას­ვე­ნე­ბის ად­გი­ლის არ­ჩე­ვა არის ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი საქ­მე, რო­მელ­საც სჭირ­დე­ბა სწო­რი მიდ­გო­მა. სამ­კურ­ნა­ლო კუ­რორ­ტის არ­ჩე­ვა უნდა მოხ­დეს იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, თუ არ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია ორ­გა­ნიზ­მი. სჭირ­დე­ბა თუ არა ორ­გა­ნიზმს სამ­კურ­ნა­ლო ფაქ­ტო­რე­ბი. სამ­კურ­ნა­ლო ფაქ­ტო­რე­ბი კი არის მი­ნე­რა­ლე­ბი, კლი­მა­ტი, წყალ­სა­ცა­ვე­ბი და ტა­ლა­ხი.

იმის­თვის, რომ ბავ­შვე­ბი მთე­ლი წლის მან­ძილ­ზე ჯან­მრთე­ლე­ბი იყ­ვნენ და ჰქონ­დეთ ბრძო­ლის უნა­რი სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბის მი­მართ, სა­ჭი­როა მათი ორ­გა­ნიზ­მის გა­კა­ჟე­ბა და უკე­თე­სია, თუ ეს მოხ­დე­ბა მთის კუ­რორ­ტე­ბის პი­რო­ბებ­ში. მთის კუ­რორ­ტე­ბი ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი მოქ­მე­დე­ბის არი­ან და მათი კლი­მა­ტი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ბავ­შვის ორ­გა­ნიზ­მის­თვის.

კარ­გია ბავ­შვე­ბის წაყ­ვა­ნა ბორ­ჯომ­ში, კი­კეთ­ში, კო­ჯორ­ში, მან­გლის­ში, წყნეთ­ში, სა­გუ­რა­მო­ში, იმის მი­ხედ­ვით, რა ასა­კის არის ბავ­შვი.  განაგრძეთ  კითხვა
FaceBook Twitter Google
ელფოსტაბეჭდვა
loading...
მსგავსი სიახლეები
loading...
შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე
მთვლელები